Missie

Wij beschouwen alle mensen als gelijkwaardig, ook al zijn de onderlinge verschillen soms groot. Iedereen zoekt geluk, liefde, erkenning en voldoening en iedereen heeft daar evenveel recht op. Ook mensen die vanwege psychische problemen niet op eigen kracht inhoud kunnen geven aan een gelukkig en zinvol bestaan.

GGz Curaçao richt zich op behoud, herstel en bevordering van de geestelijke gezondheid van mensen met psychosociale en/of psychiatrische problematiek én van hen die risico lopen deze problematiek te ontwikkelen, enpuzzelstukjes komt op voor alle randvoorwaarden die noodzakelijk zijn om dit te bereiken.

In ons werk laten wij ons leiden door het onderstaande statement:

"Samen werken aan groei en herstel"


Visie

  1. De zorgbedrijven die deel uitmaken van GGz Curaçao bieden een samenhangend geheel aan cliëntgerichte voorzieningen op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg, zowel in de preventieve als in de ondersteunende sfeer.
  2. Aan het voorkomen van psychische problematiek bij kwetsbare groepen in de samenleving wordt invulling gegeven vanuit de gedachte: "voorkomen is beter dan genezen".
  3. Aan personen die een psychiatrische of psychosociale problematiek hebben ontwikkeld, wordt ondersteuning geboden. Hiermee wordt bijgedragen aan de groei en het herstel van personen en wel zodanig dat zij hun bestaan weer als gelukkig en zinvol kunnen ervaren. Het centraal stellen van de cliënt met herstel als doel en rehabilitatie als methode vormt hierbij het kenmerk.
  4. In de ondersteunende sfeer wordt effectief samengewerkt met diverse geledingen uit de samenleving voor zover deze relevant zijn voor de doelgroep. Hieronder verstaan we ondermeer het sociaal netwerk van de cliënt, werkgevers, bedrijven en scholen, zorgverleners en maatschappelijke organisaties.
  5. Het doen van onderzoek en monitoring van ontwikkelingen vormt een vast onderdeel van de activiteiten van GGz Curaçao. Dit ter verkrijging van een beter inzicht in de effectiviteit van behandelmethoden, de organisatiecultuur, de behoeften van de doelgroep en de wijze waarop adequaat menskracht en middelen worden ingezet.
  6. GGz Curaçao levert haar diensten en producten op een hoog niveau en voldoet daarmee aan de verwachtingen die cliënten en overige belanghebbenden hieraan stellen. GGz Curaçao beschikt hiertoe over een kwaliteitsmanagementsysteem waarmee continue verbeteringen binnen de organisatie kunnen worden gerealiseerd.
  7. GGz Curaçao kenmerkt zich door een efficiënte en flexibele bedrijfsvoering en een organisatiebrede verbondenheid tussen competente en tevreden medewerkers.