Uw huisarts heeft u naar de kinder- en jeugdpsychiater verwezen, en wat nu? Uw eerste contact bij Yudaboyu bestaat uit een aanmeldingsgesprek. In dit gesprek wordt de contactinformatie in ons elektronische systeem opgenomen. Hierbij dienen uw verzekeringspapieren en uw verwijsbrief in orde te zijn. Indien op basis van het aanmeldingsgesprek aanleiding is tot verder onderzoek en/of behandeling, krijgt u een intakegesprek bij een medewerker van Yudaboyu.

 

Intakegesprek
In het intakegesprek wordt ingegaan op de problemen en klachten van uw kind. Samen proberen we zicht te krijgen op hoe uw kind functioneert in het gezin, op school en in de vrije tijd. Onderdeel van de intake zijn de formulieren over de ontwikkeling van uw kind en de vragenlijsten die door u en door school ingevuld moeten worden. Hierna volgt een gesprek met de psychiater waarin een behandelplan wordt opgesteld.

 

Na het intakegesprek
Er zijn twee mogelijkheden voor het vervolg:

  • Uw kind begint direct in het behandeltraject
  • Uw kind komt in een onderzoekstraject. Dit onderzoek kan bestaan uit meerdere gesprekken en psychologisch en/of psychiatrisch onderzoek.
 


Ambulante behandeling

Ons aanbod van ambulante behandelingen is breed. Een ambulante sessie kan één half tot anderhalf uur per keer duren, maar ook één of meerdere dagdelen per week bestrijken. In dat laatste geval spreken we van deeltijdbehandeling of dagbehandeling.
In ons ambulante behandelaanbod zijn er ook groeps- of gezinsbehandelingen.

 

Behandelplan
In een zogenoemd adviesgesprek bepaalt de hulpverlener in overleg met u wat de behandeling zal inhouden. De afspraken over de behandeling en de doelen van de behandeling van u en uw kind leggen wij vast in een behandelplan.

 

Voortgang
Tijdens de behandeling vinden voortgangsbesprekingen plaats. Uw behandelaar bespreekt met u en uw kind of de gemaakte afspraken en doelen nog steeds gelden, of dat bijstelling nodig is. Wanneer bijstelling nodig is, wordt dat vastgelegd in het behandelplan.

 

Evaluatie
Na 5 behandelsessies volgt een evaluatie. Hierbij bekijkt u gezamenlijk of de doelen zijn bereikt. Uit deze evaluatie kan het volgende blijken
:

  • Uw kind heeft de doelen bereikt en de behandeling wordt afgesloten.
  • Uw kind heeft de doelen nog niet bereikt. Het team van deskundigen brengt dan een nieuw advies uit. Dit kan inhouden dat uw kind de behandeling voort zet, een andere behandeling wordt aangeboden of dat hij/zij wordt doorverwezen naar een andere instantie.
 


Informatievoorziening aan uw huisarts

Uw huisarts wordt door ons op de hoogte gehouden over het verloop van de behandeling en ontvangt een korte brief met informatie over uw aanmelding, onze conclusie en uw behandelplan en bij afsluiting een ontslagbrief. Wij maken hierop een uitzondering indien u uitdrukkelijk bezwaar heeft tegen deze informatieverstrekking.